Blog

Corona update 25/03

25/03/2020 by in Corona

FOD FINANCIEN

Update 25/03/2020

BTW op import (Buiten EU) – ET14000-formulieren via e-mail versturen

Door de uitzonderlijke context met het coronavirus moeten alle formulieren ET14000 (ET14000A,

ET14000T en ET14000V) alleen per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: et14000@minfin.fed.be.

Vind de verschillende formulieren op MyMinfin > Formulieren

Thuiswerk heeft gevolgen op dubbelebelastingverdragen

Door de coronacrisis zullen talrijke grensarbeiders ertoe worden aangespoord om van thuis uit te werken. Dit kan gevolgen hebben op de regels met betrekking tot thuiswerk die in de dubbelebelastingverdragen zijn opgenomen, waardoor grensarbeiders hun activiteit gedurende een maximumaantal dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat mogen uitoefenen waarbij ze in die Staat belastbaar blijven.

Het dubbelebelastingverdrag tussen België en Frankrijk en tussen België en Luxemburg voorzien echter dat de coronacrisis als een geval van overmacht moeten worden beschouwd.

Bijgevolg werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen (verdrag met Frankrijk) of 24 dagen (verdrag met Luxemburg).

 

Gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

De Administratie heeft circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen gepubliceerd.

Deze circulaire bevestigt dat de coronacrisis kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen. Voor meer info: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?path=document&guid=31a6fa3b-09a6- 4520-822c-33cde1c25caf

 

Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Wanneer zelfstandigen gedurende het jaar vaststellen dat hun inkomsten lager zijn dan het bedrag dat gebruikt werd voor de berekening van hun voorafbetalingen, dan kan een vermindering van de voorafbetalingen                                               worden aangevraagd. Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de gevolgen van het coronavirus worden aangeraden om de eerste voorafbetaling niet uit te voeren (termijn 10/04) maar om de volgende termijn (10/07) af te wachten om een beslissing te nemen.

 

Uitstel niet-essentiële fiscale controles ter plaatse

Veel leden vroegen het Instituut naar de impact van het coronavirus op de uitvoering van de fiscale controles.

Daarbij werden twee essentiële vragen gesteld:

 

–     Is de coronacrisis een goede reden om de controle uit te stellen?

 

De FOD Financiën meldt in zijn berichtgeving dat niet-essentiële / niet-dringende controles ter plaatse worden uitgesteld.

Alleen de controles die noodzakelijk zijn om de financiële belangen van de Staat te beschermen, blijven doorgaan. Daaronder verstaat men controles die voor een bepaalde datum moeten gebeuren om verjaringen te vermijden.

Het opzet is natuurlijk om de contacten tussen de burgers en de controleurs zo veel mogelijk te verminderen. Daarom worden veel controles op afstand uitgevoerd.

Wanneer een controle ter plaatste gebeurt, dan wordt verzocht aan de gecontroleerde personen en ondernemingen om samen te werken met de controleurs. Tijdens de controle worden de gezondheidsmaatregelen in acht genomen die in het kader van de coronacrisis zijn getroffen.

–     Welke documenten kunnen worden overgemaakt bij controles op afstand?

De overmaking van documenten aan de fiscale administratie is gedekt door het beroepsgeheim.

Ook tijdens deze coronatijden moeten de overgemaakte stukken beperkt worden tot de boekhoudkundige gegevens die niet gedekt zijn door het beroepsgeheim. Dat zijn: boeken, de historiek en de verantwoordingsstukken (geen persoonlijke berichten met de cliënt of interne documenten). Alleen de stukken met betrekking tot de gecontroleerde aanslagjaren moeten worden overgemaakt.

Het Instituut beveelt aan om een boekhoudsoftware te gebruiken, die, bij het maken van een kopie, het mogelijk maakt om slechts het bestand te exporteren die louter de boekhouding van de cliënt bevat en alle andere gegevens uitsluit die gedekt worden door het beroepsgeheim.

Het verzoek van de controleur moet de volgende voorwaarden naleven:

 • De controleur moet op voorhand steeds de belastingplichtige informeren over zijn verzoek, tenzij de beroepsbeoefenaar mandaat heeft gekregen om de belastingplichtige tijdens een controle te vertegenwoordigen
 • Hij mag niet verwijzen naar wettelijke bepalingen of dreigen met sancties
 • Hij mag bij zijn verzoek geen handleiding voegen waarbij toegelicht wordt hoe een kopie moet worden uitgevoerd van alle boeken, met inbegrip van diegene die buiten het gecontroleerde aanslagjaar vallen?

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI- ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

 

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

 

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

Aangifte over…

Termijn verlengd tot…

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

1ste kwartaal 2020

7 mei 2020

 

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

Intracommunautaire opgaven

Opgave over…

Termijn verlengd tot…

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

1ste kwartaal 2020

7 mei 2020

 

Jaarlijkse klantenlisting

Termijn verlengd tot 30 april 2020

 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen

 

 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing

zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

 

Btw

Betaling over …

Termijn verlengd tot …

Maandaangifte – februari 2020

20 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

20 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

Betaling over …

Termijn verlengd tot …

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

 

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

 

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

FOD ECONOMIE

 

Update 23/3/2020

 

Steeds meer leden vragen ons hoe veilig het is documenten in papiervorm aan te nemen.

 

Op de website: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ staat (in een tweet van FOD Volksgezondheid) hieromtrent meer informatie: “Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven.”

Het blijft toch belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

 

Tijdelijke verboden economische activiteiten

De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

 • Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:
  • Behalve om naar het werk te gaan
  • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen)
  • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te
  • Samenscholingen zijn niet
(2)   Bedrijven zijn – ongeacht hun omvang – verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden
(3)    Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.
 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social

Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten

Verzekeren van de Bedrijfscontinuïteit

De FOD Economie vraagt alle Belgische ondernemingen om te voorzien in:

 • een Business Continuity Management en
 • een Business Continuity

Business Continuity Management (BCM) is een managementproces dat risico’s identificeert en beperkt en de eventuele impact van een onderbreking van kritieke bedrijfsprocessen en ondersteuningssystemen minimaliseert. Het heeft als doel de continuïteit van de bedrijfsprocessen te waarborgen. BCM voorziet operationele maatregelen, zowel preventief als repressief, met als enig doel een snelle hervatting van kritieke bedrijfsprocessen.

Het Business Continuity Plan (BCP) is een precies en gedetailleerd document dat moet worden gebruikt wanneer de bedrijfscontinuïteit wordt verstoord door een gebeurtenis, incident of crisis. Dat plan heeft specifiek betrekking op alle sleutelpersonen, middelen, diensten en activiteiten die nodig zijn om het BCM-proces te beheren. Het doel van het BCP is om de gevolgen voor de continuïteit van de organisatie te beperken wanneer zich een specifiek risico voordoet.

Als ondanks die maatregelen bepaalde activiteiten niet kunnen worden gehandhaafd (bijvoorbeeld deelname aan handelsbeurzen in het buitenland) of als er aanzienlijke financiële verliezen of inkomstenderving zijn, dan kunnen bepaalde verzekeringspolissen voor compensatie zorgen, zoals een verzekering tegen inkomstenderving. De bedrijfsleiders dienen daarom de bestaande dekking in hun huidige contracten te controleren en contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen te analyseren welke mogelijkheden er zijn om zich verder te beschermen.

 
  

De economische verliezen voor ondernemingen beperken

De federale regering heeft verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19.

Die maatregelen zijn erop gericht om:

 • ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden,
 • te voorzien in regelingen voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

 

Update 23/3/2020

 

Tweede luik van het federaal plan voor sociale en economische bescherming

Tijdens de vergadering van de ministerraad op vrijdag 20 maart werden een aantal bijkomende maatregelen goedgekeurd om de sociaaleconomische gevolgen van Covid-19 te verlichten. Ze zijn gebaseerd op aanbevelingen van de Economic Risk Management Group (ERMG) en op discussies met de G-10.

 

Die maatregelen zijn het tweede luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming. Ze komen bovenop de als eerste luik van dat federale plan (PDF, 477.2 KB).

De laatste weken heeft de gezondheidssituatie de regering ertoe gedwongen moeilijke maatregelen te nemen om de mensen te beschermen. Ze hebben een grote impact op de economische spelers in België, of het nu gaat om bedrijven, zelfstandigen of werknemers.

Het was daarom essentieel om voor al die spelers beschermende maatregelen te nemen. De nieuwe maatregelen zijn gebaseerd op drie pijlers:

 

 • maatregelen om de koopkracht van werknemers te waarborgen;
 • maatregelen die zelfstandigen rechtstreeks ondersteunen;
 • maatregelen om ondernemingen te ondersteunen in deze moeilijke

 

 1. Maatregelen voor de koopkracht van de werknemers

 

De tijdelijke werkloosheid wordt automatisch toegekend en wordt uitgebreid en versterkt.

 

Dat betekent dat het bedrijf geen verantwoording moet afleggen om er aanspraak op te maken, dat tijdelijke werkloosheid ook mogelijk is voor mensen die bijvoorbeeld thuis moeten blijven omdat hun partner besmet is. En dat de impact op de koopkracht van de werknemers beperkt moet worden. Zo verhoogt het referentiepercentage van 65 naar 70 % en de werkloosheidsdagen worden gelijkgesteld voor en meegerekend in het vakantiegeld. Bovendien kent de RVA een bedrag van ongeveer 5,63 euro per werkloosheidsdag toe.

Er is geen onderscheid meer tussen werkloosheid om economische redenen of wegens overmacht. Er wordt ook een automatische verlenging van de betalingstermijnen van de personenbelasting

(twee maanden) ingevoerd.

 1. Maatregelen voor de steun aan zelfstandigen die moesten sluiten of in moeilijkheden verkeren

 

Het overbruggingsrecht maakt het mogelijk om een maandelijkse toelage van 1.291,69 euro tot 1.614,10 euro toe te kennen aan zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit niet of maar deels kunnen voortzetten door het coronavirus.

Dat recht geldt automatisch voor de sectoren die onder het KB van 16 maart vallen en wordt onmiddellijk toegepast (maart/april). Voor de anderen moet de activiteit gedurende 7 opeenvolgende dagen zijn stopgezet.

 

Er wordt voorzien in uitstel van betaling inzake fiscaliteit (twee maanden) en inzake sociale bijdragen (uitstel voor de eerste twee kwartalen). Er is ook voorzien in bepaalde vrijstellingen.

 

De lokale overheden dragen bij aan de inspanning en bevriezen bepaalde belastingen op gemeenteniveau.

 1. Maatregelen voor de ondersteuning van kmo’s en bedrijven die moesten sluiten of in moeilijkheden verkeren

Het bovengenoemde uitstel van betaling geldt ook voor kmo’s en bedrijven in moeilijkheden.

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van die opdrachten als zij de gevolgen van Covid-

19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor die opdrachten te versnellen.

 1. Bepalingen per sector

Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van “take away” (fiscaal en Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.

Wat de handelszaken betreft, overlegt de regering met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Daarnaast is er overleg over manieren om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen. Dat moet ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook de mogelijkheid om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.

Wat de reissector betreft, wordt bij de annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde toegekend, die minstens één jaar geldig is.

Wat de evenementensector betreft zijn de gekochte tickets nog altijd geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.

Wat de land- en tuinbouwsector betreft, wordt de periode van seizoensarbeid verdubbeld.

Wat de federale wetenschappelijke instellingen betreft, zij hebben de mogelijkheid om hun reserves aan te spreken om het tekort aan inkomsten als gevolg van de sluiting door Covid-19 te compenseren.

De minister van Begroting houdt toezicht op de maatregelen die de federale regering heeft genomen.

Ter herinnering: ondernemingen moeten in de mate van het mogelijke telewerk organiseren. Als dat niet mogelijk is, moet het bedrijf de regels rond sociale afstand strikt toepassen, zowel op het werk zelf als bij het vervoer dat de werkgever organiseert. Kan dat niet, dan moet het bedrijf de deuren sluiten. De strikte naleving van de sociale afstandmaatregelen is niet van toepassing op de cruciale sectoren (zie lijst in het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken. Maar ook daar wordt sterk aangeraden om de maatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen.

 

Meer        info: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor- ondernemingen/economische-verliezen-beperken/coronavirus-tweede-luik-van

 

 

Update 24/03/2020

 

Annulering van evenementen

 

Naar aanleiding van die uitzonderlijke omstandigheden werd er op 20 maart 2020 een ministerieel besluit genomen om de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van tickethouders te vrijwaren. Dat besluit schort de verplichte terugbetaling van tickets gedurende drie maanden op en maakt het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag mogelijk.

Meer info:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-annulering-van

FOD WERKGELEGENHEID

Update van 25/03/2020

 

Het RSVZ heeft een gratis telefoonnummer (0800/12.018) ter berschikking gesteld van de zelfstandigen die graag informatie willen hebben over hun sociale rechten en/of de steunmaatregelen die de federale overheid genomen heeft.

 

Preventiemaatregelen door de werkgever

Waar ondernemingen waarvan de activiteit noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking verder blijven functioneren, worden andere ondernemingen gesloten (zijnde de handelszaken en winkels behalve (dieren)voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen en kapsalons). Sommige ondernemingen hebben tot slot de verplichting om hun werknemers thuis te laten telewerken.

 

Wat als u als werkgever de maatregelen niet respecteert?

Werkgevers moeten de maatregelen van de regering strikt naleven. Werkgevers die zich niet aan deze maatregelen houden, riskeren zware sancties. De maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist zijn van openbare orde en moeten worden nageleefd door eenieder die zich op Belgisch grondgebied bevindt. De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van de maatregelen van de regering.

Welke ondernemingen moeten hun werknemers verplicht thuis laten telewerken?
 1. Werk ik in een handelszaak of winkel?

Verplichte sluiting, met uitzondering van voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen en kapsalons

 1. Werk ik in een onderneming van een cruciale sector en essentiële dienstverlening waar de verderzetting van de activiteiten noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking?

Verderzetting van de activiteiten, met thuiswerk in de mate van het mogelijke (geen verplichting                                 in                                 dit geval)

 1. Werk ik in een onderneming die niet onder een van de twee vorige categorieën valt?

 

Verplicht thuiswerk.

Het thuiswerk is met andere woorden verplicht in alle niet-essentiële ondernemingen, ongeacht hun grootte en dit voor alle werknemers van wie de functie zich daartoe leent.

Voor functies die zich niet lenen tot thuiswerk, moeten ondernemingen de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels over afstand houden te respecteren, in het bijzonder het houden van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Indien dat niet mogelijk is moet de onderneming sluiten. Deze regel is ook van toepassing op het vervoer dat de werkgever organiseert.

De niet-essentiële ondernemingen die deze maatregelen niet kunnen naleven moeten sluiten.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Welkom bij Global Fiscal Services

  Wij zorgen voor een boekhoudkundige en fiscale begeleiding op maat van jou en jouw onderneming.

  Daarbij staan wij garant voor een kordate, professionele en persoonlijke aanpak.

  Welke activiteit je ook beoefent, van particuliere tot grote ondernemingen, onze deskundigheid en ervaring vind je terug in onze professionele werkwijze en onze persoonlijke oplossingen.

  Onze manier van samenwerken levert voor iedereen het beste resultaat op: zowel voor ons kantoor, onze medewerkers als onze klanten.

  Met Global Fiscal Services heb je een betrouwbare en deskundige partner aan je zijde.

  Kantoor Geraardsbergen

  Onkerzelestraat 341, 9500 Geraardsbergen

  054 41 27 00

  info@g-f-s.be

  Kantoor Haaltert

  Heldergemstraat 164/Bus 1
  Haaltert

  053 41 07 00

  info@g-f-s.be