Blog

Corona Update 18/03

18/03/2020 by in Corona

Beste klanten:

 Hierbij het volledige overzicht van alle maatregelen:

 federaal niveau zijn heel wat maatregelen getroffen voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis. De meeste informatie is te vinden op we website van de overheid www.info-coronavirus.be/nl/. Hieronder zetten we nogmaals en voor alle duidelijkheid alle maatregelen nog eens op een rijtje.

 

 1. Fiscale schulden en btw

Doel: steun bieden aan natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO), ongeacht de activiteitensector, die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus.

Welke maatregelen kunnen worden aangevraagd? Na ontvangst van het aanslagbiljet of een betalingsbericht, kunnen de volgende maatregelen worden aangevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, btw, PB, VenB of BNI: o afbetalingsplan

o vrijstelling van nalatigheidsinteresten

o kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Wie van de steunmaatregelen wil gebruikmaken, moet echter een aantal voorwaarden naleven. Die voorwaarden kunnen hierna worden gevonden:

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx

Termijn: de aanvraag moet voor 30 juni 2020 ingediend via het formulier dat hier kunt vinden:

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx

Een antwoord op de aanvraag zal binnen een termijn van 30 dagen na indiening worden gegeven.

Dit formulier moet ingevuld worden toegestuurd per brief of per e-mail naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). Informatie over het exacte RIC waarvan de natuurlijke persoon of rechtspersoon afhangt kan worden gevonden op:

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx

 1. Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen. Ook hiervoor dient te worden bewezen dat de zelfstandige financiële moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.

Voor meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus en

https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Uitstel van betaling en kwijtschelding van verhogingen

Door deze maatregel kunnen zelfstandigen uitstel verkrijgen voor de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, zonder dat daarbij verhogingen van 3% of 7% worden aangerekend.

De bijdragen worden als volgt betaald:

 • De bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 moet worden betaald op 21 maart 2021
 • De bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 moet worden betaald voor 30 juni 2021.

Deze maatregel geldt bovendien voor de regularisatie van de sociale bijdragen waarvan de betalingstermijn werd vastgelegd op 31 maart 2020.

De zelfstandige die van dit uitstel van betaling van een van of al deze bijdragen wil gebruikmaken, moet voor 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen via zijn socialezekerheidsfonds. Die aanvraag gebeurt met een formulier.

Dit uitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de bijdragen op de vastgelegde termijnen werden betaald.

Als de bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Let wel: om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen, moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen. Wie dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdragen, kan dus zijn VAPZ niet aftrekken.

Verlaging van sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Uitstel van sociale bijdragen

Op dit moment wordt in het kader van de coronacrisis onderzocht of de voorwaarden om een uitstel te verkrijgen kunnen worden versoepeld.

 1. Socio-economische maatregelen

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.

Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

Telewerk

De overheid moedigt telewerk op dit moment aan. Er bestaan al heel wat fiscale voordelen voor thuiswerken, zoals voor de terbeschikkingstelling van IT-materiaal en internet door de werkgever. Let wel: als de werknemer dit materiaal ook gebruikt voor privédoeleinden, dan moet een voordeel in natura verrekend worden, met bijbehorende bedrijfsvoorheffing, patronale en persoonlijke sociale bijdragen.

– Pc: 72 euro / toestel

– Tablet, gsm, smartphone: 36 euro / toestel

– Internet: 60 euro eenmalig

– Telefoonabonnement: 48 euro

Werkgevers kunnen ook tussenkomen in de kosten die de werknemer zelf draagt voor de aanschaf van een computer en internet die ze gebruiken voor het telewerk. De RSZ voorziet daarin in een forfait van 20 euro per maand voor de pc en voor internet zonder dat daarbij de werkelijke kosten hoeven te worden bewezen. Aan dit forfait hangen echter voorwaarden vast.

Tot slot kan een werknemer ook een thuiswerkvergoeding toekennen voor de kosten van een thuiskantoor. Dat kan bijvoorbeeld dienen voor het gebruik van elektriciteit, water, verwarming, bureaumateriaal. Voor de toekenning van deze vergoeding dient een voorafgaand akkoord te worden gesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Na overleg met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) werd overeengekomen een zogenaamde FAST TRACK aanvraagprocedure te installeren waarbij de voornoemde goedkeuring per direct kan verkregen worden onder minimale voorwaarden (formele doch verkorte aanvraag, tijdelijk karakter, geen dubbel gebruik, enzovoort).

 1. Socio-economische maatregelen

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.

Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

Telewerk

De overheid moedigt telewerk op dit moment aan. Er bestaan al heel wat fiscale voordelen voor thuiswerken, zoals voor de terbeschikkingstelling van IT-materiaal en internet door de werkgever. Let wel: als de werknemer dit materiaal ook gebruikt voor privédoeleinden, dan moet een voordeel in natura verrekend worden, met bijbehorende bedrijfsvoorheffing, patronale en persoonlijke sociale bijdragen.

– Pc: 72 euro / toestel

– Tablet, gsm, smartphone: 36 euro / toestel

– Internet: 60 euro eenmalig

– Telefoonabonnement: 48 euro

Werkgevers kunnen ook tussenkomen in de kosten die de werknemer zelf draagt voor de aanschaf van een computer en internet die ze gebruiken voor het telewerk. De RSZ voorziet daarin in een forfait van 20 euro per maand voor de pc en voor internet zonder dat daarbij de werkelijke kosten hoeven te worden bewezen. Aan dit forfait hangen echter voorwaarden vast.

Tot slot kan een werknemer ook een thuiswerkvergoeding toekennen voor de kosten van een thuiskantoor. Dat kan bijvoorbeeld dienen voor het gebruik van elektriciteit, water, verwarming, bureaumateriaal. Voor de toekenning van deze vergoeding dient een voorafgaand akkoord te worden gesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Na overleg met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) werd overeengekomen een zogenaamde FAST TRACK aanvraagprocedure te installeren waarbij de voornoemde goedkeuring per direct kan verkregen worden onder minimale voorwaarden (formele doch verkorte aanvraag, tijdelijk karakter, geen dubbel gebruik, enzovoort).

Regionale maatregelen –

Door de coronacrisis riskeren ondernemingen in specifieke sectoren in financiële moeilijkheden te raken. Daarom heeft de Vlaamse regering in allerijl op vrijdag 13 maart extra steunmaatregelen genomen. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen.

Extra maatregelen

Crisiswaarborg

Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

De waarborgregeling bij PMV/z wordt dit jaar uitgebreid voor de financiering tot 12 maanden. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire leveranciersschulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Hinderpremie

De hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Deze ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

De huidige Hinderpremie voor openbare werken kan NIET gebruikt worden voor aanvragen ingevolge de coronacrisis.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

Uitstel betaling roerende voorheffing

Vlaanderen zal de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven dit jaar later uitsturen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.

Steunmaatregel toerisme

Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Daarnaast trekt Toerisme Vlaanderen 5 miljoen euro uit voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Momenteel maakt Toerisme Vlaanderen nog werk van de voorwaarden.

Voor meer informatie zie www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector.

Overleg met bankensector

Er zal samen met de sectorfederaties en Febelfin overleg georganiseerd worden om afspraken te maken over de impact van de coronacrisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit. De banken zullen een contactpunt opzetten voor de ondernemingen.

De bankensector heeft in lijn met de federale maatregelen als enkele zaken geregeld.

In overleg met de overheid, wil Febelfin samen met haar leden gezonde bedrijven alle kansen geven om deze periode makkelijker te overbruggen. Wanneer de bedrijven getroffen zijn of verwachten dat ze in de nabije toekomst de negatieve impact van de crisis zullen voelen, wordt hun gevraagd om hun bank/kredietgever te contacteren en samen een gepaste oplossing te zoeken.

Consumenten worden gevraagd om zo veel mogelijk digitaal te werken. Hiermee hoopt de bankensector de meer kwetsbare personen te beschermen. Daarom wordt gevraagd om alleen naar het kantoor te gaan wanneer dat écht nodig is. Daarom zetten de banken de Belgische burgers aan om de komende weken hun verrichtingen zo veel mogelijk digitaal (mobiel bankieren, internetbankieren, digitaal betalen) te doen. Bancaire raadgevers zijn ter beschikking via chat of telefoon mocht dat nodig zijn.

Schaderegeling

Momenteel wordt werk gemaakt van een schaderegeling voor getroffen ondernemers die werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

FAQ’s VLAIO

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft verder een reeks standaardantwoorden gepubliceerd op enkele veelvoorkomende vragen (FAQ’s).

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Welkom bij Global Fiscal Services

  Wij zorgen voor een boekhoudkundige en fiscale begeleiding op maat van jou en jouw onderneming.

  Daarbij staan wij garant voor een kordate, professionele en persoonlijke aanpak.

  Welke activiteit je ook beoefent, van particuliere tot grote ondernemingen, onze deskundigheid en ervaring vind je terug in onze professionele werkwijze en onze persoonlijke oplossingen.

  Onze manier van samenwerken levert voor iedereen het beste resultaat op: zowel voor ons kantoor, onze medewerkers als onze klanten.

  Met Global Fiscal Services heb je een betrouwbare en deskundige partner aan je zijde.

  Kantoor Geraardsbergen

  Onkerzelestraat 341, 9500 Geraardsbergen

  054 41 27 00

  info@g-f-s.be

  Kantoor Haaltert

  Heldergemstraat 164/Bus 1
  Haaltert

  053 41 07 00

  info@g-f-s.be